privacy

persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken gegevens van jou, doordat je onze website hebt bezocht en/of omdat je gegevens zelf aan ons hebt verstrekt.

bij een bezoek aan onze website

De website kledingbank-ede.nl maakt enkel gebruik van functionele cookies om de website optimaal te laten werken. Daarnaast worden het aantal bezoekers geteld.

bij het aanmelden nieuwe verwijzer

Meldt je je aan als nieuwe verwijzer, verwerken wij de persoonsgegevens, zoals die gevraagd worden in het bericht "aanmelden nieuwe verwijzer". 

bij het aanvragen van een afspraak

Vraag je een afspraak aan voor een cliënt, verwerken wij de persoonsgegevens, zoals die gevraagd worden in het bericht "aanvraagformulier afspraak". 

hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

We bewaren persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om het doel te realiseren waarvoor wij de gegevens hebben ontvangen.

gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Neem hiervoor met ons contact op via info@kledingbank-ede.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage rechtmatig is, kunnen wij je vragen je te identificeren. Wij zullen zo snel mogelijk op jouw verzoek reageren.

delen met anderen

Wij verstrekken in geen geval gegevens aan derden, mits daar overeenstemming over is met jou of als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

beveiliging

Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van jouw gegevens tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@kledingbank-ede.nl.

disclaimer

website

In deze disclaimer geeft Kledingbank Ede aan onder welk voorbehoud de informatie op deze website aan je wordt aangeboden.

intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang je deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Je mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Kledingbank Ede is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij de Kledingbank Ede.

geen garantie op juistheid

Kledingbank Ede streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks onze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. De informatie op deze website wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om tekst, fotomateriaal of andere materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder voorafgaande mededeling. Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt je de meest recente versie van de disclaimer op deze pagina.

email

De gezonden informatie en de eventuele bijlagen zijn uitsluitend bestemd voor de beoogde ontvanger. Inzage, gebruik en verspreiding van de inhoud ervan is aan hem of haar voorbehouden. Indien je niet de beoogde ontvanger of diens gemachtigde bent, dan is inzage, gebruik en verspreiding derhalve niet toegestaan.

In geval van onjuiste adressering wordt je vriendelijk verzocht zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de afzender van dit bericht en zorg te dragen voor onmiddellijke verwijdering van dit bericht uit jouw systemen.